Boekekast podcast

Boekekast

Boekekast

Boekekast fan 2022 slút oan by it projekt Útsteld Gelok/Uitgesteld Geluk fan Ljouwert UNESCO City of Literature. Dat binne 100 ferhalen, foarlêzen yn 100 paradyslike tunen yn Fryslân. Boekekast bringt acht ferhalen as podcast, mei dêrby in ynterview fan Karen Bies mei de skriuwer. Sjoch ek op www.uitgesteldgeluk.nl

 • Podcast gepubliceerd op: 11/20/2022 1:07:06 AM
 • Maker: Omrop Fryslân
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 3/3/2023 6:20:00 AM
 • Datum eerste aflevering: 9/29/2019 10:00:00 AM
 • Datum laatste aflevering: 7/1/2022 7:00:00 AM

32 Afleveringen

 • 00:27:24

  Hij trok haar mee. Het leek wel of iedereen een tomeloze energie bezat, want zelfs na uren dansen leek het nog drukker op het stuk gras dat dienstdeed als dansvloer. Zweet en drank vlogen in het rond. Er werd gesprongen, gejoeld en geschree ...

 • 00:29:39

  Lykas de rûzjende beek yn 'e djipte meänderet de werklikheid achter harren oan, it oantinken oan wat west hat, fongen yn it ljocht fan in sinne dy't sûnt jier en dei smoart yn it wolketek dat de ierde omklammet, in beroete each, dat de trij ...

 • 00:24:53

  It gebeurde wol faker, dat ik te lang mei wat trochgie. 'Sille wy in spultsje dwaan,' hie ien sein, healweis dy sneintemiddei, yn dy lytse studintikoaze keamer oan de Fiskmerk. 'Wa't it langst stil wêze kin.' It doel wie fansels om de bern ...

 • 00:22:02

  De geheime etenswaren in mijn la leken een warm licht af te geven. Als ik 's avonds in het donker in slaap probeerde te komen, ingesnoerd door veel te strak gespannen lakens, dacht ik aan het rozijnenbrood en de brandnetelkaas. Was dit miss ...

 • 00:26:13

  Patrick joech him op 'e leuning fan de túnbank del en sei: 'As ik it goed begrepen ha, is it oan ús om út te finen wat der noch oan dit rikeljusplak ûntbrekt om der in paradys fan te meitsjen. En dêr binne wy folslein eigen baas yn.' Ik k ...

 • 00:28:38

  'Ik heb een lange dag. Het is tuincontrole.' 'Waarom moet jij dat weer doen? Gaat er iemand mee?' vroeg ze. 'Nee, het is maar een kleine wijk.' 'Maar ook een slechte wijk.' Zijn vrouw klikte de broodtrommels dicht met extra venijn. Dat deed ...

 • 00:14:23

  'Op 'e moaie dagen kaam Lútzen by har lizzen, socht in plakje yn har hals. Earst fielde it kribeljen fan de fearkes tsjin har hûd frjemd oan, mar it waard al gau eigen. Lútzen fertroude har, woe by har wêze en sy hie wer ien om har leafde o ...

 • 00:30:17

  'Sa hearden hja alle dreamen fan elkoar, geef, gol en glei. It wûn de minsken op. It duorre net lang of se hienen meielkoar in kompleet loftkastiel skepen, dat se sabeare bouden op it eastlike heuveltsje yn see dêr't se mei kleare loft op ú ...

 • 00:29:22

  Ik lit my achteroer falle op de learen bank. Ik fiel it swit yn myn nekke as ik myn holle tsjin it kâlde kessen fan de bank triuw. Ik skop myn sneakers út, klap myn fuotten op it taffeltsje en doch de eagen ticht. Ik fiel myn hertslach yn m ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00