Aflevering 16. De Houtsnijer Fan Boalsert

16. De houtsnijer fan Boalsert
· Aflevering van de podcast: Bonkerak

De Grutte Martinitsjerke fan Boalsert moast by de bou yn de 15e iuw prachtich houtsnijwurk krije, fûn it tsjerkebestjoer. No wenne der in baas houtsnijer yn Boalsert: Rommert. Rommert krige de opdracht en gie oan de gong. Hy sketste en tekene mar it woe net slagje. Hy krige net de goeie ynspiraasje. Op in dei stie der ynienen in frjemdling by him yn de wurkpleats. De frjemdling oerlange him prachtige tekeningen mei fersieringen foar houtsnijwurk. Hy moast der wol wat foar werom jaan: Alles wat er yn it kommende jier krije soe, moast er ôfstean oan de frjemdling. Rommert hie der gjin muoite mei om dêr ja op te sizzen, want hy ferwachte net dat er wat kostbers krije soe it kommende jier. Oant syn frou Hinke him fertelt dat se in bern ferwachtet....

Bonkerak

Bonkerak

Gemaakt door: Omrop Fryslân Eerste aflevering: 24/01/2020

De podcast Bonkerak heeft in totaal 21 afleveringen

Vorige aflevering

15. Rare kwasten

15. Rare kwasten

Maker: Omrop Fryslân Datum: 01/05/2020

Volgende aflevering

17. De kegeljende rjochters

17. De kegeljende rjochters

Maker: Omrop Fryslân Datum: 15-05-2020

Soortgelijke podcasts

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

16. De houtsnijer fan Boalsert

Bonkerak · 08-05-2020

00:00 12:59