Aflevering 12. De Wraak Fan It Hynder

12. De wraak fan it hynder
· Aflevering van de podcast: Bonkerak

Yn Kimswert, in doarpke yn Fryslân dêr't Grutte Pier opgroeid is, mei de koster fan de tsjerke, frou Pierik, graach toeristen rûnliede. Steefêst fertelt se dan dat de mânske bonken dy't útstald lizze yn de tsjerke, fan Grutte Pier binne. Har dochter Aly wit dat dit net wier is. Alle kearen as har mem dit fertelt, begjint it te sigen yn 'e tsjerke en Aly is der wis fan dat se dan in hynder fjouwerjen heart. Op in nacht, as Aly net sliepe kin, sjocht se út it rút in wyt hynder draven. Se ropt nei him en it hynder praat werom... se kin it net goed ferstean. Wat se wol tinkt te hearren binne de wurden 'bedroch' en 'wraak'. De oare deis docht bliken dat se it goed heard hat...

Bonkerak

Bonkerak

Gemaakt door: Omrop Fryslân Eerste aflevering: 24/01/2020

De podcast Bonkerak heeft in totaal 21 afleveringen

Vorige aflevering

11. De flok fan Hokswier

11. De flok fan Hokswier

Maker: Omrop Fryslân Datum: 03/04/2020

Volgende aflevering

13. Rebûlje yn 'e Broeretsjerke

13. Rebûlje yn 'e Broeretsjerke

Maker: Omrop Fryslân Datum: 17-04-2020

Soortgelijke podcasts

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

12. De wraak fan it hynder

Bonkerak · 10-04-2020

00:00 14:47