De toan fan fan 'e moarn podcast

De toan fan fan 'e moarn

De toan fan fan 'e moarn

Yn 'De toan fan fan 'e moarn' litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan 'e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen. Moandeis is Henk van der Veer yn it 'Sneekers' oan it wurd, tiisdeis Jan de Groot yn it Biltsk, Froukje Sijtsma fertelt woansdeis har ferhaal, Jan Koops is tongersdeis yn it Stellingwerfsk oan bar en kollumnist Nelleke IJssennagger slút freeds de wike ôf. Benijd nei de ferhalen fan ús kollumnisten? Harkje alle dagen nei de nijste podcast.

 • Podcast gepubliceerd op: 7/24/2022 1:33:25 AM
 • Maker: Omrop Fryslân
 • Taal: nl
 • Laatste RSS update: 3/2/2023 1:20:00 PM
 • Datum eerste aflevering: 6/28/2021 9:00:00 AM
 • Datum laatste aflevering: 5/13/2022 8:20:00 AM

218 Afleveringen

 • 00:03:40

  "As in ymposant plafond draait wrâldbol Gaia rûn boppe de hollen fan de sprekkers. Sprekkers út polityk, wittenskip en keunst, dy 't ûnder it keunstwurk fan Luke Jerram yn 'e mande mei skoalbern it wittenskipsfestival Expeditie Next, en dêr ...

 • 00:04:19

  "Vandaege is et de vuufde meie - bevri'jdingsdag en vieren wi'j dawwe 77 jaor leden bevri'jded weren van de bezetter - een bezetter van buten oonze eigen groep, buten oonze eigen greenzen. Mar hoe vri'j biwwe now eins?" ...

 • 00:05:26

  "De generaasje fan myn dochter soe wolris de lêste wêze kinne dy't no noch de ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch út earste hân meikrije kin. Fan myn eigen pakes en beppes haw ik dy ferhalen noait heard, om't se allegear al weiwienen. Wol kr ...

 • 00:04:21

  "Der soe in ôfspraak tsjin it fallen fan de maaiefakânsje yn april wêze moatte. Maaiefakânsje yn april is betiizjend, lykas it fallen fan de krookjefakânsje yn wintersk febrewaris." ...

 • 00:04:42

  "Us heit wie yn myn jeugd meast yn it hok te finen. Noch altyd trouwens. Efkes wat hout seagje, laskje of in stellingkast bouwe fan âlde skuttingsplanken. Foar in technysk tekener komme guon saken hiel presys. Us heit kin dan ek irritearre ...

 • 00:03:20

  "Bútten 't fait dat Liverpool 'n smirge stâd is, is't ok 'n stâd met opfâlend feul hele dikke mînsen. Ni, niet dikke mînsen, al waren die d'r ok bij 't soad, maar ik bedoel echt hele dikke mînsen. Se frete der hest alleen maar fet en súppe ...

 • 00:03:53

  "De letters HJSC staan foar Hommerts Jutrijper Sport Combinatie. De foetbalklup út, wat Snekers dan sêge, de deurwaaidòrpen ten súden fan de stad. HJSC fiert dit jaar syn 75-jarech júbileum en doën dat nou nyt bepaald súnech. Mar liefst 75 ...

 • 00:04:25

  "Mei heldere gebaren waarden de Nederlânske en Fryske ynlieding op it sympoasium Erkende Talen oerset troch in gebarentolk, in gesicht dat wy sûnt de koronaperskonferinsjes gelokkich hiel gewoan fine mar dat ik my fan dêrfoar eins net heuge ...

 • 00:04:14

  "Jim weten wel: al die warkers in de ziekehuzen en aandere zorginstellings die zonder mondkappies of aandere hulpmiddels toch deurwarken mossen. En laeter wodden ze opreupen om, ok al hadden ze zels corona, tóch op et wark te kommen, aander ...

 • 00:04:30

  "Neffens my moatte we sjen nei it fundamint. Nei ús taalhâlding oangeande it Frysk, want sûnder leafde wurdt it neat. As wy as Friezen sels net genôch fan ús taal hâlde, dan kinst swaaie mei wetten, bestjoersôfspraken en ferdraggen, mar dan ...

Volgende

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

00:00