Aflevering 20. Jan Unhuer

20. Jan Unhuer
· Aflevering van de podcast: Bonkerak

Djip yn de Wâlden wenne duvelbanner en wûnderdokter Pier Potsje. Op in dei komt der in boer by him mei in siik hynder. Neffens Pier Potsje is it hynder net siik, mar behekst. It hynder bliuwt by Pier Potsje want it moat om 12 oere nachts behannele wurde. Safier komt it net, want dyselde nacht brekke twa skurken yn by Pier Potsje. Se fermoardzje him en nimme al syn sulverstikken mei. As se it hynder sjogge, beslute se dat ek mei te nimmen en se stekke it pleatske fan Potsje yn 'e brân. Oan it hynder ha se net folle, want it falt dea del. Hoe kin it dan dat datselde hynder in dei letter troch Jan Unhuer brûkt wurdt foar de karre?

Bonkerak

Bonkerak

Gemaakt door: Omrop Fryslân Eerste aflevering: 24/01/2020

De podcast Bonkerak heeft in totaal 21 afleveringen

Vorige aflevering

19. De nachtmerje

19. De nachtmerje

Maker: Omrop Fryslân Datum: 29/05/2020

Soortgelijke podcasts

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

20. Jan Unhuer

Bonkerak · 05-06-2020

00:00 08:14