Aflevering 19. De Nachtmerje

19. De nachtmerje
· Aflevering van de podcast: Bonkerak

In grutfeint en in lytsfeint hawwe it by in boer goed nei it sin, mar it falt wol op dat de grutfeint hieltyd meagerder wurdt. As de lytsfeint dêr nei freget, hat er in nuver ferhaal: hy seit dat er alle nachten ophelle wurdt troch in wyt hynder en dat er dan de hiele nacht op dat hynder ride moat. De lytsfeint is goed tûk en hat fuortendaliks in fermoeden. Hy biedt oan om yn it plak fan de grutfeint te gean. En ja hear, midden yn 'e nacht wurdt er út bêd helle en moat er op in moai wyt hynder ride. Dat docht er, en op de weromreis giet er by de smid oan. Hy lit de twa foarskonken fan it hynder beslaan. De oare deis komt er der achter dat der wat oan 'e hân is mei de boer syn frou....

Bonkerak

Bonkerak

Gemaakt door: Omrop Fryslân Eerste aflevering: 24/01/2020

De podcast Bonkerak heeft in totaal 21 afleveringen

Vorige aflevering

18. De weddenskip

18. De weddenskip

Maker: Omrop Fryslân Datum: 22/05/2020

Volgende aflevering

20. Jan Unhuer

20. Jan Unhuer

Maker: Omrop Fryslân Datum: 05-06-2020

Soortgelijke podcasts

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

19. De nachtmerje

Bonkerak · 29-05-2020

00:00 08:43